Regulamin

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Hotelu Jastarnia i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Aktualna wersja regulaminu Hotelu jest dostępna na stronie internetowej Hotelu www.hoteljastarnia.pl.
 
§ 2. DOBA HOTELOWA
 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.
 
§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu Jastarnia.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Hotelu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:
  • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi
  • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej wpłaconemu zadatkowi,
  • do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.

Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie i musi mieć ono formę pisemną pod rygorem nieważności.

Anulowanie rezerwacji gwarantowanej przez Gościa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub stanów nadzwyczajnych w Polsce:
 • w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Hotel Jastarnia*** zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe w formie vouchera kwotowego do wykorzystania w późniejszym terminie bądź zaproponuje dokonanie zmiany terminu rezerwacji.
Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Hotel Jastarnia*** oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega sobie, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty.
w przypadku, w którym niemożność zrealizowania danego zamówienia nie wynika z czynników zależnych od hotelu, Hotel Jastarnia*** zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty zadatku pomniejszonej o koszty bankowe w formie vouchera kwotowego, bądź zaproponowania terminu zastępczego.

6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

 • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
 • Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
7. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
9. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa zadatek nie zostaje zwrócony.
10. W przypadku przybycia Gościa do Hotelu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu recepcji hotelu ) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową gwarantowaną rezerwacji.
11. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu. W przypadku pojawienia się Gościa w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie prawo do nie zameldowania Gościa z zachowaniem wpłaconego zadatku.
14. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
15. Hotel prowadzi bieżący monitoring i wdrażanie zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia w celu zminimalizowania zagrożeń COVID-19. W hotelu prowadzona jest systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu ora zapewnianie płynu do dezynfekcji rąk dla gości i personelu.
16. Goście proszeni są przestrzeganie aktualnych zaleceń sanitarnych, w tym: noszenie maseczek, zachowywanie odstępów min. 1,5 m, dezynfekcje rąk i inne.
17. Istnieje możliwość mierzenia temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu Gościa do hotelu lub restauracji; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja lub restauracja uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona - decyduje pracownik hotelu. Gość przy wejściu do hotelu jest również skanowany kamerą termowizyjną, w przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego i objawów chorobowych - recepcja uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu z zachowaniem wpłaconego przez Gościa zadatku.
 
§ 4. POKÓJ HOTELOWY - dodatkowe procedury ze względu na COVID-19
 1. Obowiązkowe dezynfekcje każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
 2. Zwiększona częstotliwość dezynfekcji urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego.
 3. Wietrzenie pokoi, prosi się o pozostawienie uchylonych okien przez Gości hotelowych.
 4. Zmianie uległa także usługa sprzątania. Po przyjeździe do hotelu Goście otrzymują w pokoju trzy worki: jeden na zabrudzone ręczniki, jeden na zabrudzoną pościel i jeden na śmieci. Kiedy ręczniki i pościel muszą zostać wyprane, a śmieci muszą zostać usunięte, Goście proszeni są o umieszczenie worków w pobliżu wejść do ich pokoi i skontaktowanie się z personelem sprzątającym, który odbiera torby bez wchodzenia do pokoi.
 5. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się w trzeciej dobie pobytu lub na życzenie tylko podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju.
 6. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.
 7. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych.
§ 5. RESTAURACJA- dodatkowe procedury ze względu na COVID-19
 1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji.
 2. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracji hotelowej.
 3. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, porcelany, tac, karty menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
 4. Stosowanie przez pracowników restauracji maseczek oraz rękawiczek.
 5. Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.
 6. Śniadania są podawane w restauracji w formie bufetu w reżimie sanitarnym. Liczba osób w restauracji jest limitowana. Konieczna jest rezerwacja stolika i godziny śniadań w dniu poprzedzającym w recepcji lub podczas śniadań w restauracji.

Godziny serwowania śniadań (IV tury): od 7:30 do 8:20, od 8:20 do 09:10, od 9:10 do 10:00, od 10:00 do 10:50.

§ 6. POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE - dodatkowe procedury ze względu na COVID-19
 1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, restauracji, na każdym piętrze hotelu.
 2. Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne, kącik zabaw.
 3. Regularna dezynfekcja toalet w hotelu.
 4. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z kącika zabaw.
 5. Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących przez dzieci.
 6. Regularna dezynfekcja wind hotelowych.
§ 7. STREFA SPA/GABINET MASAŻU - dodatkowe procedury ze względu na COVID-19
 1. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z strefy SPA - zapisy w recepcji (numer 100 z telefonu hotelowego).
 2. Goście proszeni są do wchodzenia do strefy SPA w momencie, gdy szatnia jest pusta, w przeciwnym razie prosimy o oczekiwanie w kolejce zachowując bezpieczną odległość.
 3. Regularna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń SPA, sprzętów, kosmetyków przez personel hotelu.
 4. Każdorazowa, po użyciu, dezynfekcja sprzętów udostępnianych Gościom przez personel hotelu: w tym leżaki, kije, itp.
 5. Dezynfekcja dłoni Gości przed wejściem do gabinetu – zamontowany dystrybutor przed wejściem do gabinetu.
 6. Nie przyjmowani są goście na zabiegi, którzy są zaziębieni, z kaszlem, termometry są dostępne w recepcji hotelu.
 7. W razie potrzeby wykonywane jest mierzenie temperatury przed zabiegiem w celu wyeliminowania osób z objawami infekcji. W przypadku infekcji Gościa zabieg nie jest wykonywany na jego koszt.
 8. Zapisy na zabiegi hotel przejmuje - mailowo bądź telefonicznie w celu unikania zgromadzeń przed recepcją.
§ 8. USŁUGI
 1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny za pokój,
  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:
  • room service,
  • skanowanie i drukowanie dokumentów,
  • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,
  • wypożyczenie kijków do Nordic Walking.
§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.
§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 7. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
§ 11. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
§ 12. CISZA NOCNA
 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
§ 13. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Hotelu. Regulamin znajduje się w recepcji.
 3. W Hotelu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA i Kącika Zabaw na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji i na stronie internetowej Hotelu www.hoteljastarnia.pl do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 5. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 11. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.
 12. W hotelu, na parkingu hotelowym i w strefie SPA prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Zapis z monitoringu udostępniony jest przez administratora danych osobowych tylko uprawnionym osobom i tylko w celach wyższej konieczności.
 13. Administratorem danych osobowych jest PPU Metalpol, Hotel Jastarnia, z siedzibą w Rumi przy ul. Tatrzańskiej 7.
 14. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.hoteljastarnia.pl.
 15. Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres email: recepcja@hoteljastarnia.pl
 16. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Hotelu Jastarnia.
 
Dyrekcja HOTELU JASTARNIA***