Regulamin

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Hotelu Jastarnia i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. 

 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem” 

 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej. 

 4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczonych usług, polegających na krótkotrwałym 
wynajmie pokoi, odpowiedzialności stron umowy oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 5. Aktualna wersja regulaminu Hotelu jest dostępna na stronie internetowej Hotelu www.hoteljastarnia.pl. 
 
§ 2. DOBA HOTELOWA
 1. Pokoje w Hotelu, wynajmowane są na doby. 

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. 

 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój 
został wynajęty na jedną dobę. 

 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do 
godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich pokoi lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu. 

 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. 

 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej. 
 
§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu Jastarnia.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, uznaje się iż umowa nie została zawarta, zaś Hotel ma prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Hotelu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy:
  1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi
  2. na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej wpłaconemu zadatkowi,
  3. do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.
   • Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie i musi mieć ono formę pisemną lub mailową pod rygorem nieważności.
   • Anulowanie rezerwacji gwarantowanej przez Gościa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub stanów nadzwyczajnych w Polsce: 
    1. w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Hotel Jastarnia*** zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe w formie vouchera kwotowego do wykorzystania w późniejszym terminie bądź zaproponuje dokonanie zmiany terminu rezerwacji.
    2. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Hotel Jastarnia*** oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega sobie, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty.
    3. W przypadku, w którym niemożność zrealizowania danego zamówienia nie wynika z czynników zależnych od hotelu, Hotel Jastarnia*** zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty zadatku pomniejszonej o koszty bankowe w formie vouchera kwotowego, bądź zaproponowania terminu zastępczego
 6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu
  1. korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  2. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 7. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 9. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Przekroczenie tej godziny jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Hotel z prawem zachowania zadatku, zaś pokój może zostać wynajęty.
 10. W przypadku przybycia Gościa do Hotelu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu recepcji hotelu ) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową gwarantowaną rezerwacji.
 11. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 13. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.
 14. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 15. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 
§ 4. USŁUGI
 1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję. 

 2. Hotel ma obowiązek zapewnić: 
  1. warunki do wypoczynku 

  2. bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych, 

  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez 
Hotel, 

  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas 
nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie, 

  5. zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić 
niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte. 

 3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą 

  2. budzenie o wyznaczonej godzinie, 

  3. możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów 
wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny 
za pokój, 

  4. wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego 
wyznaczonym. 

 4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi: 
  1. room service, 

  2. skanowanie i drukowanie dokumentów, 

  3. wypożyczenie łóżeczka dziecięcego. 


§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU 
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. 
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość 
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie. 
 5. Hotel posiada monitorowany, niestrzeżony parking i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu. 
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA 
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunówprawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać z windy hotelowej wyłącznie podczas obecności osoby dorosłej.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości. 
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie. 
 5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter. 
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z Gościem który je narusza, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
 8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi. 
§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres. 
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel uzna je za rzeczy porzucone. 
§ 8. CISZA NOCNA 
 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego. 
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel ma prawo do zastosowania rygoru o którym mowa w § 6 ust 6 w przypadku naruszeń ciszy nocnej. 
§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zgłoszenia chęci rezerwacji pobytu ze zwierzęciem, a podczas meldunku w hotelu do zapoznania się i zaakceptowania odrębnego regulaminu dotyczącego pobytu zwierząt w Hotelu. Regulamin znajduje się w recepcji i na stronie internetowej Hotelu www.hoteljastarnia.pl.
 3. W Hotelu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA i Kącika Zabaw na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji i na stronie internetowej Hotelu www.hoteljastarnia.pl do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kara umowną w wysokości 500 zł. W przypadku poniesienia przez Hotel szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Hotel może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 11. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.
 12. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Hotelu obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, autkach dla dzieci i innych podobnych urządzeniach jezdnych.
 13. W hotelu, restauracji, strefie SPA i na parkingu hotelowym prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Zapis z monitoringu udostępniony jest przez administratora danych osobowych tylko uprawnionym osobom i tylko w celach wyższej konieczności.
 14. Administratorem danych osobowych jest PPU Metalpol, Hotel Jastarnia, z siedzibą w Rumi przy ul. Tatrzańskiej 7.
 15. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.hoteljastarnia.pl.
 16. Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres email: recepcja@hoteljastarnia.pl
 17. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Hotelu Jastarnia.
 
Dyrekcja HOTELU JASTARNIA***