Regulamin przyjmowania zwierząt

 • Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do uzyskania zgody na pobyt zwierzęcia w Hotelu przy dokonaniu rezerwacji. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu.
 • Na terenie hotelu mogą przebywać wyłącznie zwierzęta domowe, psy i koty do 7 kg wagi i 30 cm wysokości. Pobyt zwierząt większych jest możliwy tylko po indywidualnym kontakcie i zgodzie Dy-rekcji. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki / rasy są po-wszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 • Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami jest możliwe jedynie w pokojach do tego wyznaczonych. W przypadku ich braku przyjęcie zwierzęcia nie będzie możliwe.
 • Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 100 zł/doba, w sezonie letnim wysokim 150 zł/doba.
 • Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi, obowiązkowymi szczepieniami. W przypadku ich braku, dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii w Władysławowie lub Pucku. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 • Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) właściciel obciążony zostanie dodatkowymi kosztami usług pralniczych. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu wg ceny z faktury zakupu, okazanej przez Dyrekcję Hotelu. 
 • Wszystkie szkody mienia hotelowego bądź mienia Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu, spowodowane przez zwierzę będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel.
 • Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie w hotelu ciszy przez swoje zwierzę i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony Gości bądź personelu hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z hotelu.
 • W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren punktów gastronomicznych oraz rekreacyjnych. Zakaz obejmuje również przebywanie zwierząt na zewnętrznym placu zabaw dla dzieci. 
 • Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie hotelu oraz w jego otoczeniu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem lub żwirkiem i opróżniać ja do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez personel hotelu.
 • Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość   wejścia   personelu   do   pokoju   gościa   również   z   ewentualną   pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

Dyrekcja 
HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW